CONTACT


Location

ติดต่อ

For inquiries, collaborations, press features, lectures and
speaking engagements or to simply say hi, please

Osd Co.,Ltd.

24 ซ.รามอินทรา 20, ถ.รามอินทรา, ท่าแร้ง บางเขน, กรุงเทพมหานคร  10230

662 080 1111

662 080 1111

@osdcompany


Positions

Looking for a job?

Join our team. We work together

Personal Assistant

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถติดตาม หรือเป็นตัวแทนของนายไปประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อกับลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีการวางแผนล่วงหน้า ในการเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้กับนาย ให้พร้อมสำหรับการประชุม การตอบคำถามและคำขอต่างๆ
 • มีความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภายนอกและความคิดความอ่าน
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น จดจำรายละเอียดต่างๆ และสรุปประเด็นสำคัญได้ดี
 • ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 • ไม่จำกัดเพศ, อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือร้น
 • ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
 • ขับรถได้ / มีใบอนุญาตขับขี่
OSD WEB ICON OL-08

Senior Accounting Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ตรวจสอบเอกสารการแจ้งหนี้, การบันทึกด้านรับ, รายรับประจำวัน
 • ปิดบัญชีรายการที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติต่างๆ
 • ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 • ตรวจสอบการทำรายงานภาษี ภงด.3, ภงด. ภพ.36, ภงด.54, ภพ.30
 • เช็คยอด และตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีในส่วนของบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีค่าใช้จ่าย, บัญชีภาษีซื้อ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ, เอกสารทางการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถปิดบัญชีได้, ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

Graphic Designer 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ออกแบบและเผยแพร่สื่อต่างๆ เพื่อโปรโมทกิจกรรม
 • อัพเดตข้อมูลข่าวสาร โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop
 • ออกแบบ UX/UI โดยใช้โปรแกรม Adobe XD , Figma และ Adobe Illustrator
 • ออกแบบ Mobile Application และ Web app ได้
 • ตัดต่อ VDO และ Animation โดยใช้โปรแกรม Adobe Premier pro และ Adobe After Effect
 • ออกแบบรูปแบบ และจัดการข้อมูลการนำเสนอต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน จัดเตรียม Present เพื่อนำเสนอลูกค้า ฯลฯ

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม
  • Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Adobe XD , Figma
  • Adobe Premier pro และ Adobe After Effect
 • สามารถออกแบบ UX/UI Mobile Application และ Web app
 • ตัดต่อ VDO และ Animation
 • สามารถทำ Presentation ด้วย PowerPoint
OSD-WEB-ICON-OL-09

Admin Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • สรุปรายงานการรับชำระเงินประจำวัน
 • จัดทำรายงานเพื่อติดตามงาน Collector
 • จัดทำเอกสารมอบอำนาจ สำหรับการสวมสิทธิ์ และวางค่าใช้จ่ายที่กรมบังคับคดี
 • จัดทำรายงานส่วนลดในกรณีปิดบัญชี หรือประนอมหนี้ และการจัดส่งเอกสารหมดภาระหนี้
 • จัดทำรายงานตรวจสอบค่าบริการติดตามหนี้ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบ และนำส่งยอดชำระ กระทบยอดรอตัดบัญชี ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการติดตามหนี้ ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • จัดทำหนังสือยืนยันหมดภาระหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือแจ้งเตือนการชำระ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีการสื่อสารที่ดี
 • ใช้สูตรคำนวณ Excel เช่น Pivot, VLOOKUP ได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีเครดิตไม่ดี

แม่บ้าน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด อาคาร สำนักงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม, ห้องน้ำ
 • ทำความสะอาดสถานที่ทำงานตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้
 • ดูแลอาหารผู้บริหาร
 • ทำความสะอาดห้องและภาชนะต่างๆ งานทั่วไป

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 27-47 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • รักความสะอาด / ขยัน
OSD-WEB-ICON-OL-10

Technical Support

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ประสานงานกับ Project Coordinator เรื่อง Specification และ User’s Manual
 • ดูแลบริการหลังการขาย
 • ติดตั้งบริการ Voice Solution ต่างๆ พร้อมอบรมการใช้งานของบริการนั้นให้แก่ลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาหรือติดตั้ง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ระบบไฟฟ้า Cabling & Video Solution ต่างๆ และอบรมให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบดูแล Maintenance (บำรุงรักษา) อุปกรณ์ต่างๆ, ระบบไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ, กล้องวงจรปิด, ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • ประสานงาน Sub-contact ในการเดินสาย Cabling ต่าง ๆ ,และ Wiring สายต่างที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งและ Services ระบบ IP CCTV และ CCTV, IP Phone
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปวส. / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน CCTV, PBX, Cabling
 • มีความรู้ระบบ Network เบื้องต้น