CONTACT


Location

Contact

For inquiries, collaborations, press features, lectures and
speaking engagements or to simply say hi, please

O S D Co.,Ltd.

24 Soi Ramintra 20, Ramintra Road, Tharang Bangkhen, bangkok 10230 Thailand

T : 662 080 1111

F : 662 080 1111

L : @osdcompany


Positions

Looking for a job?

Join our team. We work together

Personal Assistant

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถติดตาม หรือเป็นตัวแทนของนายไปประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อกับลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีการวางแผนล่วงหน้า ในการเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้กับนาย ให้พร้อมสำหรับการประชุม การตอบคำถามและคำขอต่างๆ
 • มีความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภายนอกและความคิดความอ่าน
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น จดจำรายละเอียดต่างๆ และสรุปประเด็นสำคัญได้ดี
 • ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 • ไม่จำกัดเพศ, อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือร้น
 • ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
 • ขับรถได้ / มีใบอนุญาตขับขี่
OSD WEB ICON OL-08

Senior Accounting Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ตรวจสอบเอกสารการแจ้งหนี้, การบันทึกด้านรับ, รายรับประจำวัน
 • ปิดบัญชีรายการที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติต่างๆ
 • ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 • ตรวจสอบการทำรายงานภาษี ภงด.3, ภงด. ภพ.36, ภงด.54, ภพ.30
 • เช็คยอด และตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีในส่วนของบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีค่าใช้จ่าย, บัญชีภาษีซื้อ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ, เอกสารทางการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถปิดบัญชีได้, ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

Graphic Designer 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ออกแบบและเผยแพร่สื่อต่างๆ เพื่อโปรโมทกิจกรรม
 • อัพเดตข้อมูลข่าวสาร โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop
 • ออกแบบ UX/UI โดยใช้โปรแกรม Adobe XD , Figma และ Adobe Illustrator
 • ออกแบบ Mobile Application และ Web app ได้
 • ตัดต่อ VDO และ Animation โดยใช้โปรแกรม Adobe Premier pro และ Adobe After Effect
 • ออกแบบรูปแบบ และจัดการข้อมูลการนำเสนอต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน จัดเตรียม Present เพื่อนำเสนอลูกค้า ฯลฯ

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม
  • Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Adobe XD , Figma
  • Adobe Premier pro และ Adobe After Effect
 • สามารถออกแบบ UX/UI Mobile Application และ Web app
 • ตัดต่อ VDO และ Animation
 • สามารถทำ Presentation ด้วย PowerPoint
OSD-WEB-ICON-OL-09

Admin Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • สรุปรายงานการรับชำระเงินประจำวัน
 • จัดทำรายงานเพื่อติดตามงาน Collector
 • จัดทำเอกสารมอบอำนาจ สำหรับการสวมสิทธิ์ และวางค่าใช้จ่ายที่กรมบังคับคดี
 • จัดทำรายงานส่วนลดในกรณีปิดบัญชี หรือประนอมหนี้ และการจัดส่งเอกสารหมดภาระหนี้
 • จัดทำรายงานตรวจสอบค่าบริการติดตามหนี้ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบ และนำส่งยอดชำระ กระทบยอดรอตัดบัญชี ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการติดตามหนี้ ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • จัดทำหนังสือยืนยันหมดภาระหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือแจ้งเตือนการชำระ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีการสื่อสารที่ดี
 • ใช้สูตรคำนวณ Excel เช่น Pivot, VLOOKUP ได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีเครดิตไม่ดี

แม่บ้าน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด อาคาร สำนักงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม, ห้องน้ำ
 • ทำความสะอาดสถานที่ทำงานตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้
 • ดูแลอาหารผู้บริหาร
 • ทำความสะอาดห้องและภาชนะต่างๆ งานทั่วไป

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 27-47 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • รักความสะอาด / ขยัน
OSD-WEB-ICON-OL-10

Technical Support

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ประสานงานกับ Project Coordinator เรื่อง Specification และ User’s Manual
 • ดูแลบริการหลังการขาย
 • ติดตั้งบริการ Voice Solution ต่างๆ พร้อมอบรมการใช้งานของบริการนั้นให้แก่ลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาหรือติดตั้ง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ระบบไฟฟ้า Cabling & Video Solution ต่างๆ และอบรมให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบดูแล Maintenance (บำรุงรักษา) อุปกรณ์ต่างๆ, ระบบไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ, กล้องวงจรปิด, ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • ประสานงาน Sub-contact ในการเดินสาย Cabling ต่าง ๆ ,และ Wiring สายต่างที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งและ Services ระบบ IP CCTV และ CCTV, IP Phone
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Features

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • ปวส. / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน CCTV, PBX, Cabling
 • มีความรู้ระบบ Network เบื้องต้น