CRM

บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

CRM

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด กับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ดวงสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมกรรมการบริหาร

ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และบริษัท โอ เอส ดี จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพรอบด้านทางด้านคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้เกิดการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง

  • Sincerely yours,
  • The OSD Team