AI SURVEILLANCE SYSTEM

AI SURVEILLANCE SYSTEM

AI SURVEILLANCE SYSTEM

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย และการให้บริการ OSD ได้พัฒนาโปรแกรม AI โดยสามารถบริหารจัดการจากส่วนกลาง ลดจำนวนทรัพยากร และนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล แบบ Real time เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

Business Benefits


Full features Phone system - Call centre

Flexibility

Connectivity

Unified Communication

Cost saving

Managed Service


Support services

Technical Service

บริการบริหารจัดการทางด้าน IT แบบครบวงจรให้กับองค์กร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลหลังการติดตั้งโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐาน มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถช่วยองค์กรบริหารจัดการตามแผนงบประมาณได้ง่าย

Support services

Technical Service