Software Solution

Software Solution

บริการพัฒนา software Application เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ตามความต้องการในแต่ละธุรกิจ โดยนำความสามารถด้าน AI มาประมวลให้ได้ผลลัพธ์และการประเมินผลที่ถูกต้องและเม่นยำ

D-Billing

     เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลโทรศัพท์จากตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพื่อนำมาคิดคำนวณราคาค่าโทรศัพท์ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานในหลากหลายรูปแบบ โดย D-Billing จะเก็บบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ไว้ในระบบฐานข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ เพื่อที่จะสามารถสั่งพิมพ์เป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้

คุณสมบัติเด่น

 • สามารถรองรับเบอร์ภายใน (Extension) ได้มากกว่า 5,000 Ext. หรือ มากกว่า 1,000,000 calls/เดือน
 • สามารถทำรายงานและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้หลากหลายประเภท
 • สามารถทำการสำรองข้อมูลรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ CDR (Call Detail Record)ได้ โดยผ่านอุปกรณ์ประเภท Hard Disk
 • สามารถทำรายงานออกเป็น PDF File, Excel File
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน ได้ โดยแยกเป็น Level
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

D-Call Center

     เป็นโซลูชั่น ที่ใช้ระบบ Call center ในการบริหารจัดการ โดยการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยไปบริหารควบคู่กับฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริการขององค์กร เพื่อรองรับการทำงานและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเพื่อให้ ผู้ที่ติดต่อกับองค์กรได้เกิดความประทับใจสูงสุด จากการให้บริการ โซลูชั่น Call center นั้นมีความสามารถที่หลากหลายซึ่งสามารถ นำไปใช้เพื่อตอบสนองการทำงานได้ในทุกขนาดธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และใช้ได้ในหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์, ธุรกิจขายประกัน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น ทั้งนี้ฟังค์ชั่นที่โดดเด่นของ โซลูชั่น Call center ประกอบไปด้วย

 • ระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution System : ACD)
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เพื่อรองรับการทำงานตลอด 24 ชม
 • การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Call Recording)
 • ระบบรองรับในการเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูล ในส่วนของระบบ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM)
 • ระบบการแสดงรายงานข้อมูลการใช้งาน (Call report)
 • ระบบการดังฟังเสียงสนทนา (Call tracking) ผู้บริหารระบบ (Supervisor) สามารถเข้าฟังการสนทนาระหว่าง Agent กับ คู่สนทนาปลายทาง

D-Block

    คือ ระบบที่ใช้สำหรับตรวจสอบเลขหมายที่ User มีการโทรออกทุกเลขหมาย ในกรณีที่เลขหมายอยู่ในรายการห้ามโทรออกระบบจะทำการบล็อคการโทรออกโดยอัตโนมัติ

 โดยมี Features ดังนี้

 • ระบบสามารถ Load database calls block list จากส่วนกลางได้แบบอัตโนมัติ
 • สามารถเพิ่มเลขหมายแบบ Manual add ได้
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อโทรไปเลขหมายปลายทางที่ไม่ได้รับอนุญาต (Block calls)
 • มี PIN Code สำหรับ User (Authorization code) เพื่อทำการโทรออก (Allow calls block list)
 • มีรายงาน Block calls number ในรูปแบบต่าง ๆ

D Call Attempt

     คือ ระบบที่ใช้สำหรับกำหนดจำนวนครั้ง ที่ User มีการโทรออกไปยังเลขหมายปลายทางใดเลขหมายหนึ่ง ในกรณีครบกำหนดจำนวนครั้งในการโทรไปยังเลขหมายดังกล่าว ระบบจะทำการ Lock ทันที

 โดยมี Features ดังนี้

 • ระบบสามารถ จัดการจากส่วนกลางได้แบบอัตโนมัติ (Counting Centralize management)
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อโทรเมื่อครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ (Announcement)
 • มี PIN Code สำหรับ User (Authorization code) เพื่อทำการโทรออก (Allow calls block list)
 • มีรายงาน Call Attempt number ในรูปแบบต่าง ๆ

D-Debt

     คือ Program ที่ Collection ต้องการเพื่อบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การบริการงานติดตามหนี้สินเป็นเรื่องง่าย และรองรับทั้งองค์กรที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่

D Debt ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างไร

คุณลักษณะสำคัญและความสามารถต่างๆ ของ D Debt