ประกาศมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001

บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบที่องค์กรใช้อยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อีกทั้งผู้ใช้งานได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จึงดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013