ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001

          บริษัท โอเอสดี จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมครบวงจร โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทจึงได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิ่งแวดล้อม