INTRODUCTION

O S D provides one stop services in Information Communications & Technology (ICT) and network solution including IT outsourcing, Cloud Services, Data Security Services, Call Center System, Telephone Billing System and etc.

    บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 และ ใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Certificate & License

O S D was established in 2003 by the executive directors who have more than 20 years working experience in telecommunications and technology.

Our TEAM

WE ARE OSD

มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเลิศ