โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด

ร่วมกันรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปบริจาค เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนในโครงการ มูลนิธิพระดาบส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561