กิจกรรม CSR วันที่ 17 มกราคม 2020 @Rayong

วันที่ 17-19 มกราคม 2020 @Rayong
ความสุข คือการได้ลุกขึ้นมาและลงมือทำ  รางวัล คือ การเจริญเติบโต และยั่งยืน
ช่วย ชีวิต
รักษา ชีวิต
ไว้ ชีวิต
ให้ ชีวิต
ช่วยรักษาไว้ ให้คนรุ่นหลัง
OSD ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ
“กิจกรรมทำซั้งเชือกบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ”

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1
“กิจกรรมแลูกป่าชายเลน เพื่อ เป็นแหล่งพลังงานและอาหาร ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ”