Call : +662-159-9330, +662-349-7565 | Contact : osd_support@osd.co.th

Snack Corporate Messaging

SNACK+FMC
เหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการดังนี้

- ต้องการใช้ Mobile Application สำหรับการโทร ส่งข้อความ รูปภาพและวิดีโอ ภายในบริษัท
- มีคุณภาพเสียงระดับ HD Voice
- ต้องการเชื่อมต่อกับตู้โทรศัพท์สาขาเดิมที่ใช้อยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อการผ่าน Mobile Application
- มีระบบแจ้งประกาศภายในบริษัท พร้อมแยกประกาศในแต่ล่ะแผนกได้
- มีระบบ Directory ที่ง่ายในการติดต่อประสานงานในแต่ล่ะส่วนของบริษัท
- สามารถแสดงสถานะของพนักงานในบริษัทได้
- มี emoticon sticker และสามารถออกแบบฉพาะให้บริษัทได้
- มี api สำหรับเชื่อมต่อและพัฒนา mobile application เฉพาะเพื่อธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ