Career

1. Programmer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • Reviewing current systems
 • Presenting ideas for system improvements, including cost proposals
 • Working closely with analysts, designers and staff
 • Producing detailed specifications and writing the program codes
 • Testing the product in controlled, real situations before going live
 • Preparation of training manuals for users
 • Maintaining the systems once they are up and running

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • Male with age 25-30 years old.
 • Bachelor degree in Engineer Computer Science, telecommunication or related field.
 • Experience 3-7 years in solution design, system support, or system installation.
 • Knowledge of programming skills is a prerequisite.
 • Expertise in current computer hardware and software
 • Ability to use one or more development language (C++, PHP, HTML, etc.)
 • Strong communication skills
 • Ability to work in a team
 • Eye for detail and identifying problems
 • An understanding of business
 • Analytical and commercial experience
 • Good command of both written and spoken English would be advantage.
 • Able to deal with difficult situation and working under time constraints.
2. Engineer / IT Support

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม พร้อมอบรมการใช้งานของโปรแกรมให้แก้ลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ลูกค้าได้
 • สามารถทำงาน IT ทั้งระบบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Engineer Computer Science, telecommunication หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลได้อย่างชำนาญ และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความรู้เรื่องระบบ IT, Computer, Software & Network และฐานข้อมูล SQL
 • สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Hardware & Software ได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Window สามารถให้คำปรึกษา ให้บริการและติดตั้ง Software ได้มีใจรักในการให้บริการ
4. Technical Support

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม พร้อมอบรมการใช้งานของโปรแกรมให้แก่ลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานและให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ลูกค้า
 • สามารถทำงาน IT ทั้งระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รู้เรื่องงานไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในการติดตั้งเบื้องต้นและทำระบบ CCTV, PBX, Cabling และ Network มีใจรักในการให้บริการ
5. Business Consultant

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบโทรศัพท์ (Telephony System), Cloud & Network Solution, Computer System, Hardware & Software และกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ให้ข้อมูลและจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด
 • วางแผนงานด้านการขายและการดูแลลูกค้า
 • อัพเดทข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์และประจำเดือนให้แก่หัวหน้างาน
 • จัดทำงานในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขา Telecommunication, Business Administration หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในการเสนอขายสินค้าและบริการด้าน Telecommunication & Network ให้กับลูกค้า enterprise
 • มีความรู้ความสามารถด้าน Telecommunication & Network  
 • มีความสามารถและทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ละเอียด รอบคอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์กดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักด้านงานบริการและงานขาย
 • สามารถใช้คอมฯ และ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และพร้อมนำมาใช้ในการปฎิบัติงาน
6. Senior HR Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
 • จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • เพศหญิง อายุ 35 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้
 • มีทักษะทางด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤกษในระดับดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ และสุขภาพแข็งแรง
7. Purchasing Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ติดต่อและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมถึงได้รับสินค้าทันตามกำหนด
 • คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
 • ดำเนินการจัดทำประวัติการซื้อ, การใช้งานและสต๊อกสินค้า
 • รวบรวบรวมข้อมูล ศึกษาและพัฒนางานในด้านคุณภาพ ราคา และระบบการจัดซื้อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการสั่งซื้อ และตรวจรับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบสาขา โทรคมนาคมอีเล็คโทรนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 – 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์เกี่ยวกับงานด้านTelecom และ Network  
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์กดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมฯ และ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. CRM Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ดูแลด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
 • แก้ไขปัญหา สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมต่างๆระหว่างองค์กรกับลูกค้า
 • รับเรื่องร้องเรียนและข้อติชมจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาและแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความกระตือรือร้นและมี Services Mind
 • มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการสื้อสารและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้า เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center ทั้ง Inbound และ Outbound จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Customer Service เปิดให้บริการ 24 ชม. 7 วัน **(ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน)**
9. Accounting Officer – AP

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • สามารถจัดทำ Cash flow ได้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ, จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • เช็คยอดบัญชีคงเหลือ GL ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้ได้
 • สามารถ จัดทำ bank reconciliation

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 3-5 ปี (5 ปี สำหรับด้านลูกหนี้)
 • มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel และสามารถใช้ Program บัญชีสำเร็จรูปได้
10. Reception

หน้าที่และรายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 • ทำหน้าที่ต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อในองค์กร
 • ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาติดต่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • มีบุคลิกลักษณะดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี รู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
 • มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ
 • มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ได้

สวัสดิการสำหรับพนักงาน (Staff Benefits)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิตหมู่ ,ประกันสังคม ,การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ,โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ,ปรับเงินเดือนประจำปี ,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

สนใจส่ง Resume ของท่านเข้ามาที่

E-mail : premrudees@osd.co.th

Tel : 02-080-1111 ต่อ 3100