INTRODUCTION

บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 และ ใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Certificate & License

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (TELECOMS LICENSES FROM NBTC)

Our TEAM

WE ARE OSD

มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเลิศ