Call : +662-159-9330, +662-349-7565 | Contact : osd_support@osd.co.th

About Us

Our Company

ประวัติกิจการ

บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี  2546 โดยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 และ ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ความชำนาญของบริษัท

ให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร โดยให้บริการระบบการสื่อสารราคาประหยัดทั้ง Voice และ Data, ให้บริการวางระบบเครือข่าย (Network Infrastructure Implementation), ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย พร้อมกันนี้บริษัทยังได้รับโอกาสจากทีโอที ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารของประเทศไทย มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตลาดให้แก่กลุ่มองค์กร  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ และปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า  Managed Service Provider ซึ่งการบริการแยกออกได้ดังนี้

1.  เป็นที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant)

2. การออกแบบระบบและการรวมระบบเครือข่าย (System Design/Network Design and Integration)

3. งานบริหารโครงการและงานด้านการติดตั้งโครงการ (Project Management and Implementation)

4. การบริการหลังการขาย (After-Sales Service)

5. การบริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Agreement Service)

Mission

  • สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ บรรลุเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด ประสิทธิผลแก่องค์กร
  • พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้เหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า
  • พัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางของบริษัทควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

Vision

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Valued

O S D T E A M

  • OPPORTUNITY  =  มองทุกอย่างให้เป็นโอกาส
  • SERVICE MIND  =  มีใจรักในการบริการ
  • DEVELOPMENT  =  การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
  • TEAM WORK  =  การทำงานเป็นทีม
  • EXCELLENCE  =  ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเลิศ
  • ACCOUNTABILITY  =  ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
  • MORAL & INTEGRITY  =  การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์

Certificate & License

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (TELECOMS LICENSES FROM NBTC)

OSD Company Profile

The Transformation Of OSD