โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 5

บริษัท โอเอสดี จำกัด จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ปีที่ 5

โดยมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆ และกิจกรรมสันทนาการ
ณ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560